ఆమ్రపాలి మేడంని ఇలా చుస్తే ఎవరైనా ఫిదా అవ్వాల్సిందే