ఆమ్రపాలి మేడం ఎలక్షన్స్ రోజు

ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్న తరువాత , ప్రజలు ఓటు వేయాలి అని విజ్ఞప్తి చేసిన ఆమ్రపాలి మేడం