ప్రపంచం లో నే అత్యధిక – (-62 C )ఉష్ణోగ్రత ప్రదేశం చలిలో వీళ్ళు చుడండి ఎలా ఉంటున్నారో