ప్రేమికుల రోజు ?
చిన్నపిల్లే కదా అని ట్రయిల్ వేద్దామనుకున్నాడు.. పాపం . చివరకు ఇదిగో ఇలా చెప్పు దెబ్బలు తిన్నాడు.. వెధవ..