రాజయ్య వద్దంటు నిరసన తెలిపిన కార్యకర్తలు

స్టేషన్ ఘణపూర్ నియోజకవర్గంలో జరిగిన తెరాస సభలో కడియం రాజయ్యకు మద్దతుగా మాట్లాడుతుండగా రాజయ్య వద్దంటు నిరసన తెలిపిన కార్యకర్తలు