వరంగల్ కలెక్టర్ గా మీ బాధ్యతలకు ఎన్నికల సంయుక్త అధికారిగా మీ బాధ్యతలకు ఎం తేడా ?