తెలంగాణ సర్కార్ ఈ నెల 26వ తేదీ నుంచి అక్టోబర్ 8వ తేదీ వరకు మొత్తం 13 రోజులు దసరా సెలవులుగా ప్రకటించింది. కాగా సెప్టెంబర్ 25, అక్టోబర్ 9వ తేదీన ఆదివారం అవడంతో మొత్తం 15 రోజులు సెలవు దినాలుగా ఉంటాయి. విద్యా సంస్థలు తిరిగి అక్టోబర్ 10వ తేదీ సోమవారం ప్రారంభం అవుతాయి. కాగా, అక్టోబర్ 5వ తేదీన దసరాగా ఇప్పటికే నిర్ణయించిన విషయం తెలిసిందే.