అరగంట ఆన్ లైన్ సెక్స్ వీడియో చాట్ కు 500 రూపాయలు, టాక్ అయితే రూ.300 తీసుకుంటున్నారు. ఇందుకోసం బ్రోతల్ హౌస్ ఓనర్లు , అమ్మాయిల ఫొటోలు , ఫోన్ నంబర్లతో క్యాటలాగ్ కూడా సిద్ధంచేసి కస్టమర్ నంబర్లకు పంపుతున్నారు.