ఆమ్రపాలి మేడం ఒత్తిడి నుంచి రిలీఫ్ కోసం ఎం చేస్తుందో తెలుసా ??