ఓరుగల్లు మరియు హన్మకొండ పురాణగాధలకి గొప్ప “విష్ణుకుందిన్స్” రాజవంశాలతో మరియు భారతీయ చరిత్ర యొక్క బౌద్ధ మరియు పూర్వకాలపు కాలాలకు కూడా ముడిపడి ఉంది. ఎనిమిదవ శతాబ్దం ఎ డి లో వరంగల్ పాత పేరు “ఓరుగల్” తో రాజధాని నగరంగా కాకతీయాల రాజు లేదా యదావ రాజధానిగా వరంగల్ రాజధానిగా రూపొందాడు. వరంగల్ “ఓరుగల్లు” పేరు ఒరుకల్ యొక్క సరైన రూపంగా చెప్పబడింది. ఇది పురాతన హోదా, పురాతన పట్టణంగా ఉంది. వరంగల్ కోట మధ్యభాగం. లైన్ కూడా 7 వ శతాబ్దం మధ్యకాలంలో ప్రసిద్ధ చైన్స్ పిలిగ్రిం హిఎఉన్-త్సాంగ్ మధ్య ఉనికిలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది, దక్షిణాన “దనకాకతియ” రాజ్యం యొక్క పేరును సూచిస్తుంది. కుటుంబం పేరు కాకతీయ స్థానిక నియామకం నుండి ఉద్భవించింది దేవత దుర్గా (కాకతి).